Analogií rodových kořenů je strom života

10.08.2018 20:24

 Bytí člověka na zemi se velmi často přirovnává k růstu stromu, protože právě strom patří k nejstarším symbolům lidstva. Strom je užíván v mnoha symbolikách a příměrech v kontextu s běžným životem. Známé české rčení říká: „Ohýbej proutek, dokavaď je mladý“. Jiné rčení zase praví, že „Přestěhujeme-li starého člověka, je to, jako bychom vytrhli ze země strom i s kořeny“. Muži dodnes s oblibou prohlašují, že správný muž má postavit dům, zplodit syna a zasadit strom. V nedávno minulých dobách však otec v den narození svého dítěte opravdu strom zasadil, většinou lípu nebo jasan, který měl novorozence ochraňovat a provázet životem.

 

 Strom jako symbol znázorňuje mnohé aspekty našeho lidství a můžeme skrze jeho podobenství vyjadřovat své místo ve světě, ve vlastním životě, svou sounáležitost s místem a lidmi, ale také své nálady, postoje, hodnoty a charakteristiky. Jako strom můžeme být lépe či hůře zakořeněni, kmen může být statný či tenký, ale ohebný. Korunu může mít bohatě rozvětvenou nebo naopak chudou stejně jako je bohatý jeho duchovní život.   Na druhou stranu jím lze vyjádřit podmínky života člověka. Můžeme si představit stromek rostoucí na skále. V příkrém srázu mezi kamením. Kořeny si musí hledat cestičky mezi balvany a mnohdy obnaženy jsou nuceny vylézt na povrch. Ale bude houževnatý a ledacos vydrží.

 

Stejně jako strom přizpůsobuje svůj růst podmínkám, v nichž se nachází, tak se dítě přizpůsobuje prostředí, do kterého se narodí a které ho obklopuje. Chtě nechtě přizpůsobuje svou životní cestu překážkám a možnostem, které mu jsou dány, protože malé dítě jinou volbu nemá. Chce být přijímáno a přijímáno bude, pokud se bude chovat tak, jak se od něho očekává. To je prostředí. Půdou poskytující dítěti výživu je pak rodinné zázemí a láska, kterou z ní čerpají. Skrze rodičovskou lásku sílí a lépe překonávají méně příznivé podmínky pro vlastní růst.  

 

 Strom jako symbol má aspekt archetypu, při čemž se dotýká témat naší duše, jež jsou společné celému lidstvu. Vyjadřuje mateřství, čímž je vnímán také symbolem daru života. Stejně jako jedince lze analogicky pojmout jako strom, tak také celý rod můžeme graficky znázornit pomocí stromu. Přičemž každého jeho člena lze znázornit jako jeho kmen. Se svými kořeny, které činí předci a s potomky, jimiž jsou výhonky koruny stromu. Silně zakořeněný strom je spjat se svými předky a z jejichž opory čerpá sílu pro potomky, čili korunu.

GENEALOGIE - jak pátrat po své rodinné historii  

   

Zpět

 

 

 

 

  

   

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode