Literatura a odkazy

18.03.2010 09:44

 

 

Literatura:

 

ARNAUTOVÁ, Maria. Zkouška dospělosti. Praha: Portál 2007. Psychologie dnes.     13.roč.   7. – 8. č. str. 16 – 20.   ISSN – 1212 – 9607

 

AUGÉ, Marc. Antropologie současných světů. 1.vydání. Brno: Atlantis,                         1994. ISBN – 80 – 7108 – 154 – X  

 

COPANS, Jean. Základy antropologie a etnologie.1.vydání. Praha: Portál 2001.124str. ISBN – 80 – 7178 – 385 – 4 

 

DE SINGLY, Francois. Sociologie současné rodiny. Praha: Portál, 1999. str. 127.          ISBN – 80 – 7178 – 249 – 1 

    

EYEROV Richard, EYEROVÁ Linda. Tři kroky k pevné rodině. 1.vyd. Praha: Votabia, 2004. 200str. ISBN – 80 – 85885 – 51 – 4

 

GIDDENS, Anthony. Sociologie. 1.vyd. Praha: 1999. SBN – 80 – 7203 – 124 – 4

 

GJURIČOVÁ, Šárka, KUBIČKA, Jiří. Rodinná terapie systemické a narativní přístupy. 1.vyd. Praha: Grada, 2003. 177str. ISBN – 80 – 247 – 0415 – 3

  

HAUSEROVÁ – SCHONEROVÁ, Isabella. Děti potřebují prarodiče 1.vyd. Praha: Portál, 1996. 102str. ISBN 80 – 7178 – 105 – 3 

 

HELLINGER, Bert. Skrytá symetrie lásky. 1.vyd. Praha: PRAGMA, 1998. 290str.        ISBN 80 – 7205 – 759 – 6

 

KASTOVÁ, Verena. Imaginace jako prostor setkání s nevědomím. 1.vyd. Praha: Portál, 1999. ISBN – 80 – 7178 – 302 – 1

 

LUTONSKÝ, Bohuslav, MELICHAR, Rudolf. Základy genealogie soubor přednášek 1.díl pro laické genealogy. 5.svazek. Praha: Vademekum genealoga 1999.

 

NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. 1.vyd. Praha: Academia, 2000. 287str.    ISBN – 80 – 200 – 0690 – 7 

 

NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. 2.vyd. Praha: Academia, 1998. 336str.  ISBN – 80 – 200 – 0628 – 1

 

NILLS

 

MAREČKOVÁ, Marie. praktické genealogie. 2.vyd. Praha: Paseka, 2005. 200str         ISBN - 80-7185-769- 6

 

MARSCH, Michael. Uzdravení skrze svátosti. 2.vyd. Praha: Portál, 1992. 94str.            ISBN - 80 – 86953 – 11 – 4

 

MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. 1.vyd. Praha: SLON, 1999. 251str.                              ISBN – 80 – 85850 – 75 – 3 

 

MAŘÍKOVÁ, Hana, PETROUSEK, Miroslav, VODÁKOVÁ, Alena. Sociální a kulturní antropologie. 2. Vydání. Praha: SLON, 2000. 175 str. ISBN – 80 – 85850 – 29 - X  

 

MATĚJČEK, Zdeněk. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. 1.vyd. Praha: Grada 2005. 184str. ISBN - 80 – 247 -0870 – 1

 

MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 1. vyd. Praha: SLON, 1993.124 str. ISBN – 80 -901424 – 7 - 8

 

Mc.ALL, Kenneth. Uzdravení rodových kořenů. 1.vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. 111str. ISBN – 978 – 80 – 7195- 019 – 6

 

PELCOVÁ, Naděžda. Filosofická a pedagogiká antropologie. 1.vyd. Praha:  Karolinum 2004. 201str. ISBN – 80 – 246 – 0076 – 5

 

PEŠKOVÁ, Jaroslava, SCUCKOVÁ, Ladislava. Člověk… Jak dělat vědu o člověku dnes a zítra. 1.vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 270str.                                ISBN – 80 – 04 – 21 766 – 4

 

ŘÍČAN, KREJČÍŘOVÁ. Dětská klinická psychologie. 3. vyd. Praha: Grada,1997. 456str. ISBN – 80 – 7169 – 512 – 2

 

ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem, vývojová psychologie. 2.vyd. Praha: Portál, 2006. 390str. ISBN – 80 – 7367 – 124 – 7

 

ŘÍČAŘ, Kristoslav. Občanská genealogie. 1.vyd. Praha: FINIDR, 2000. 168str.            ISBN – 80 – 240 – 1081- 1  

 

ŘÍČAŘ, Kristoslav. Úvod do genealogi kdo jsou moji předkové a odkud přišli? 1.vyd. Praha: Nakladatelství Horizont, 1995. 94str. ISBN – 80 – 7012 – 082 – 7 

 

SATIROVÁ, Virginia. Kniha o rodině. 1. Vyd. Praha: Práh, 1994. 350str,                      ISBN – 80 – 901325 – 0 – 2

 

SKALKOVÁ, Jarmila. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. 1.vydání. Praha: SPN, 1983. 204str. ISBN – 14 – 411 – 83

 

SCHLIPPE, Arist, SCWEITZER, Jochen. Systemická terapie v poradenství. 1.vyd. Brno: Cesta, 2006. 251str. ISBN – 80 – 7295 – 082 – 7 

 

ŠAMÁNKOVÁ, Dita, NOVÁK, Tomáš. Rodinné stříbro: Sváteční zrcadlo i zčernalé prokletí. Praha: Portál 2006. Psychologie dnes. 13.r.   9. č. str. 16 - 19                           ISSN – 1212 – 9607

 

ŠULOVÁ, Lenka. Raný psychický vývoj dítěte. 1. vydání Praha: Karolinum, 2004. 247str. ISBN – 80 – 246 – 0877 – 4

 

ŠULOVÁ,  Lenka, Význam rituálů pro současnou rodinu, in: Sborník 13.Celostátního kongresu k sexuální výchově v ČR, Pardubice, SPRSV, 2005, 164-168,                          ISBN 80-86559-41-6

 

TLUČIMUKOVÁ, Petra. Iniciace a individuace. Praha: Portál 2007. Psychologie dnes. 13.r.   7. – 8. č. str. 21 ISSN – 1212 – 9607

 

TOMÁŠEK, Marcel. Proč bydlíme sami. Praha: Portál 2007. Psychologie dnes. 3. č. 12.r. str. 31 – 32 . ISSN – 0035 – 7766 

 

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie dětství, dospělost, stáří. 1.vyd. Praha: Portál, 2000. 528 str. ISBN – 80 – 7178 – 308 – 0 

 

VEČEROVÁ, Alena. Člověk není jenom tady a teď, ale je součástí většího celkuRodinný život, 2007, roč. 17, č. 2. s. 5 – 7. ISSN - 1214 – 0856

 

VÝROST, Josef, SLAMĚNÍK, Ivan.Sociální psychologie 1.vyd. Praha:                            ISV – nakladatelství, 1997. 453str. ISBN – 80 – 85866 – 20 – X      

1.      HALIFAXOVÁ, Joan. Uctívání předků.   https://www.baraka.cz/baraka/Baraka/b_4/b_4_uctivani_poedku.html

2.      https://www.pohrebiste.cz/stranky/archiv/resitel/clanky/poraden.htm

3.      ROMAN Carda, Interpretační manko hermeneutické metody.     https://www.distance.cz/rocnik7/cislo2/08.htm

4.      CIHELKA, Miloš Lidové noviny 5. 8. Marný útěk před smrtí  https://www.umirani.cz/index.php?lang=cs&cmd=page&id=36&item=59 

5.      NEŠPOROVÁ, Olga. https://www.respekt.cz/clanek.php?fIDCLANKU=1170&fIDROCNIKU=2007

6.      https://kyberia.sk/id/1742984/14 hledání smyslu hladanie zmyslu

7.      https://www.stromovous.com/ritual.htm - ritual

8.      HEJNA, Dalibor. Filosofie výchovy (základy filosofické a pedagogické antropologie) https://dalkaripvc2006.sweb.cz/fil.doc¨

9.       Jan Sokol - II. Vlastní zkušenost https://www.fysis.cz/filosofiecz/texty/sokol/sokol02.html 

10. https://clovek.ff.cuni.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2006010806 Přínos Ericha Fromma k pochopení duchovní situace současného světa Autor: PhDr. Irena Recinová <clovek.ff.cuni.cz/showpage.php?name=recinova_medailon>, Téma: STUDIE, Zdroj: 4, Vydáno dne: 01. 01.2 006

11. Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc - Na cestě k dospělosti  https://cevap.cz/default.php?&ID=25&publ=2&cl=33 Psychiatrické centrum Praha

12. Genealogie, jak na rodokmen https://www.etf.cuni.cz/~moravec/kazani/rodokmeny.html Genealogie, jak na rodokmen  

13.   https://www.progenies.info/GENEAL&HRBITOV.htm Genealogie a hřbitovy

14. https://www.etf.cuni.cz/~moravec/kazani/rodokmeny.html Bohoslužby 27. VIII.

A. D. v Hronově 

                       

15. Zasnoubení a věno https://www.epravo.cz/top/clanky/zasnoubeni-a-veno-18026.html Jan Moravec

                 53. https://www.msmt.cz/vzdelavani/mezigeneracni-vztahy-a-starnuti-v-svp

Zpět

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode