Genealogie - jak se dopátrat předků

  
Genealogie je pomocná věda dějepisná, která líčí posloupnost generací a vývoj příbuzenství jednotlivých rodin. Genealogie se v minulosti uplatnila především z hlediska právních věcí ohledně dědictví. Její výsledky člověka ukotvují v časoprostoru. Dávají životu smysl a zprostředkovávají potřebu transcendentna(potřeby vlastního  přesahu). Jejím hlavním předmětem bádání je rod, rodina a jejich dějiny. Popisuje vlastní historii badatele a poukazuje na kořeny jednání členů systému, jejich chyb a předností. Historie rodu může poučit potomky, aby neopakovali chyby předků. Mohou se učit z jejich zkušeností získaných v řadě generací. 
Studuje jednotlivce a proměny jednotlivých druhů rodinných vztahů. Zkoumá mezilidské vztahy, které vyplývají ze společenského rodového původu jedince. Genealogie se pěstuje na úrovni vědecké a amatérské. V současné době, o které se hovoří jako o době vykořenění, stoupá zájem veřejnosti o genealogii na úrovni amatérské. Což je velmi pozitivní, protože
 • pátráním po rodinných památkách a sestavování rodokmenu mohou přispět ke tvorbě pozitivních mezigeneračních vztahů
 • ke stabilizaci rodinných vztahů a mezilidských vztahů vůbec.
 • Občanská genealogie v podobě rodopisu vyjadřuje soukromé pátrání laika po vlastních kořenech a jako takové může napomoci udržovat rodinné tradice z nichž pramení také pocit jistoty a sounáležitosti s rodinou.

 

                Jak začít s genealogickým pátráním?

 

Pátrání po předcích je podnětná, ale celkem náročná činnost. Začíná se v přítomnosti tázáním žijících příbuzných, od nichž můžeme získat spoustu cenných informací o společných předcích a jejich životě.
 • Postupuje se systematicky generaci po generaci - pátrání nemusí mít ráz pátrání vědeckého a příliš hlubokého, ale stačí se jen tak ptát těch příbuzných, kteří jsou kolem Vás, i tak se dovíte o historii svého rodu spoustu obohacujících informací.
 • Toto platí, dle mého názoru, až ve druhém až třetím kroku Vašeho pátrání, vyptávání se: Genealogické bádání není pouze hledáním suchých dat jako je datum narození, sňatek, úmrtí nebo bydliště, ale vytváření komplexního obrazu předka. Občanský genealog se ptá, jak příbuzný žil, co vykonal, jaký byl a jaký byl jeho život. To vše dáváme do historického kontextu doby, v níž žil. Tak můžeme dojít k úplnému poznání našich předků  pochopení a přijetí, obrazu jejich života a osobnosti.
 • Hledané informace získáváme prostřednictvím historek ze života předků a vylíčení životních podmínek. Jaké měli živobytí, rodinné zázemí, ale také soukromé listiny jako jsou deníky, dopisy, rodinné památky a především fotografie. 
 • Toto vše je zdrojem obsahu rodopisu, který může být dále dokumentován osobními a úředními listinami jako jsou například rodný list, oddací list, vysvědčení, výuční listy, diplomy, občanský průkaz, vandrovní knížky, cestovní pasy, domovské listy, pracovní a vojenské knížky, pracovní dekrety, spolkové či stranické legitimace, doklady týkající se náboženství a víry, úmrtní listy.
 • Poté, co vyzpovídáme všechny žijící příbuzné, začne pátrání v archivech, na farních úřadech a matrikách. Informace z doby před rokem 1900 lze získat z úředních a veřejných knih a listin. 

 

Užitečné www. odkazy, které napomohou v bádání po rodových kořenech

 • www.myheritage.czbezplatný program na vytvoření rodokmenu je celkem jednoduchý, jeho funkce lze poznávat souběžně s prohlubováním infromací z rodokmenu. - bezplatný pouze chviličku, nakonec zjistíte, že pokud jej nezaptatíte, moc daleko se v něm v pátrání nedostanete.
 • www.Genea.cz - Naleznete zde pomoc genealogům - rodopiscům, databázi soupisu (seznamu) matrik archivů ČR, praktické informace, odkazy a další. Databáze soupisu matrik se postupně rozšiřuje, aktuální stav naleznete na této stránce! Podpořte genealogickou komunitu v ČR - vlastní účastí na projektu nebo alespoň symbolickou podporou. Jedině tak se tento nekomerční projekt přiblíží svému cíli - databáze obsahu matričních záznamů a gruntovních knih!
 •  www.rodopis.czdatabáze příjmení, možnost vložit inzerát pro pomoc při hledání předků.
 •  https://genealogie.phorum.cz/  Fórum pro příznivce genealogie. Hledání předků, tvorba rodokmenů, rady, genealogický software a další.
 • www.xtree.cz - Genealogie ČR je netradiční projekt, který se zabývá vzájemnými rodovými vztahy občanů České republiky a rodin spřízněných.
 • https://www.stepanek-genealogie.cz/  genealogické stránky - kurzy laické genealogie v Brně,

Pátrání kork za krokem - máte-li již spoustu informací a v jejich záplavě se tak trochu ztrácíte:

 

 • Graficky si zaznamenejte svůj rodokmen, co dáte dohromady ,,tady a teď" - tak zhruba. Což může pomoci v systematickém bádání generaci za generací větěv za větví. Lze se přihlásit na www.myheritage.cz web je zdrma, je jednoduchý a přehledný. Lze v něm systematicky i celkem chaoticky doplňovat informace tam kam patří, jak je budete získávat.
 • Když už máte graf a zhruba přehled, kdo vše do rodiny náleží, je čas prohlubovat znalosti z hrubých dat na podstatu lisdkých osudů a to jen tak, že si půjdete povídat s příbusnými o vašich společných předcích a rodových kořenech. Zde je zase dobré mít soupis otázek, co vše se chcete dovědět kromě historek a jedinečných příhod. (zaměstnání, rodinné a existenciální poměry, záliby, schopnosti atd.)
 • Do rodiny patří také předčasně zemřelí i děti, které neměly možnost se narodit. Ale itaké životní lásky, které nemohly být naplněny.  I oni mají ve vědomí rodinné historie své místo. Důležitá jsou také tabu, uvědomit si, o čem se vlastně v naší rodině nemluví.
 • Tragické osudy a předci konající činy, které bychom  raději ani neviděli  patří do rodiné historie  také.  Jednou z příležitostí během bádání je ozdravení rodových kořenů pochopením a přijetím dobrého ale i všeho zlého. Lze se tak ,vyrovnat s minulostí, abychom byli volni pro budoucnost.
 • Vytyčte si lini žen, generace po generaci dcera, matka, babička, prababička a tak dále. S čím se ženy museli potýkat, jak žily, co se v této linii traduje a to samé můžete udělat v případě syna. Linie mužů v rodu, v níž se přes otce, dědečka, pradědečka traduje pojetí mužské role a mužnosti. Jak muži chránily své rodiny, čím vynikali, co se traduje v této linii.

Digitalizace archivů matrik, církevních farností atd.

Pátrání je nyní o něco snadnější, protože máme k dispozici již digitální podobu archivů. Odkaz na rozcestník k archivům jednotlivých krajů, dle původního členění naleznete na stránce

 https://www.genealogie.cz/aktivity/digitalizace/ .

 

Rodinné tradice a rituály

 • 02.11.2013 07:00

  Rodinné tradice - z diplomové práce 1.

    Základní psychickou potřebou člověka je pocit jistoty, který spočívá v tom, že se může spolehnout na očekávané. Rituály plní především úlohu redukce úzkosti. Prostřednictvím nich se má dítě i dospělý na co těšit a zároveň na co vzpomínat. Rituál, obřad je  činnost, která má...

 • 02.11.2013 06:50

  Rodinná historie jako součást sebepojetí - z diplomové práce 2.

  (kvalitativní výzkum)   Práce je zaměřena zejména na podmínky tradování rodinné historie za účelem nastínit možnosti  jejího posílení. Kdo z rodinných příslušníků širšího příbuzenstva vypráví potomkům o svých předcích? Jak děti a vnoučata na vyprávění reagují? Jeví o vyprávění zájem?...

Tradování rodinné historie

 • 02.11.2010 23:13

  Rodinná vyprávění

     Narace, vyprávění rodinných příběhů   Teorie vyprávění, čili narace, je prosté vyprávění příběhu, jeho analýza pak zkoumá obsah vyprávěného a kdo komu a jak vypráví. Akcentem na vyprávění, naraci, došlo ve chvíli, kdy si vědci začali všímat více idejí jedince a idejí systému,...

 • 02.11.2010 23:17

  Význam vědomí rodinné historie

     Dějinnost člověka znamená, že si uvědomuje svou minulost, přítomnost a má svá očekávání do budoucnosti. Neřídí se přírodními podmínkami ani ručičkami hodin. Je to čas očekávání, idejí, plánů a čas vzpomínek. Jedinec se v něm snaží naplnit své předem neznámé možnosti a upíná svou...

 • 02.11.2010 23:21

  Jak posílit vědomí rodinné historie?

       Závěrem teoretické části bych se ráda pozastavila nad možnými způsoby, jak v současné společnosti posílit vědomí rodinné historie. Jak navrátit moderního individualizovaného jedince zpět do rodiny, aniž by byl omezen jeho pocit svobody a možnosti rozletu? Jak...

Kotvou bytí v každodenní realitě jsou naše rodové kořeny.

Anketa

Pátral(a) jste po svých rodových kořenech?(32)

Celkový počet hlasů: 471

Chci inspiraci z praxe výchovy a rodičovství

Napište mi svůj email a budu Vám posílat články o výchově a rodičovství

Mgr. Kateřina Neubauerová, DiS.

sociální pedagog, terapeut,  

laktační poradkyně - zdravotník

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode